ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี
e – Mail : yuwalak.v@dru.ac.th

อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
e-Mail : sutichai.j@dru.ac.th

อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์
รองอธิการบดี
e-Mail : eakarat.s@dru.ac.th

ดร.พรศิริ กองนวล
รองอธิการบดี
e-Mail : pornsiri.k@dru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
รองอธิการบดี
e-Mail : panadda.y@dru.ac.th

อาจารย์ ดร.วสุธิดา นักเกษม
รองอธิการบดี
e-Mail: wasutida.n@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-Mail: tanarat.a@dru.ac.th

อาจารย์ ดร.ภัทรพล พรหมมัญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
และรักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
e-Mail: phattharapol.p@dru.ac.th

อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-Mail: Kris.p@dru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
ผู้ช่วยอธิการบดี
และรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
e-Mail: tayawan.ka@dru.ac.th