ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
อธิการบดี
e – Mail : yuwalak.v@dru.ac.th

อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
e-Mail : sutichai.j@dru.ac.th

อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์
รองอธิการบดี
e-Mail : eakarat.s@dru.ac.th

ดร.พรศิริ กองนวล
รองอธิการบดี
e-Mail : pornsiri.k@dru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
รองอธิการบดี
e-Mail : panadda.y@dru.ac.th

อาจารย์ ดร.วสุธิดา นักเกษม
รองอธิการบดี
e-Mail: wasutida.n@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-Mail: tanarat.a@dru.ac.th

อาจารย์ ดร.ภัทรพล พรหมมัญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
และรักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
e-Mail: phattharapol.p@dru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
e-Mail: tayawan.ka@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-Mail: anna.p@dru.ac.th

อาจารย์สมเกียรติ เกียรติกำจายขจร
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-Mail: somkiat.k@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร ภัทรพันปี
ผู้ช่วยอธิการบดี
e-Mail: thatchakorn.p@dru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม
คณบดีคณะครุศาสตร์
e-Mail: wasana.s@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
e-Mail: pimpanga.p@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
e-Mail: tachakorn.w@dru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
e-Mail: kitti.k@dru.ac.th


อาจารย์วรรณพร จิตรสังวร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
e-Mail: wannaporn.j@dru.ac.th

ดร.วีรชัย คำธร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
e-Mail: wirachai.k@dru.ac.th

อาจารย์วิชัย สีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-Mail: wichai.s@dru.ac.th