ข่าวสาร

การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ ได้ที่สำนักงานอธิการบดีระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2566 ในวันเวลาราชการ และสามารถยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อด้วยตนเองได้ที่ สนอ. ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์โดยยื่นไปที่ saraban@dru.ac.th ระหว่างวันที่ 21 – 25 (16:30 น.) สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฯ

เอกสาร

To top