ช่องทางการติดต่อรับข้อร้องเรียน

หน้าหลัก / ร้องเรียน / ช่องทางการติดต่อรับข้อร้องเรียน


กรณีผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากร ผู้ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง  โดยผู้รับบริการ นักศึกษา บุคลากร ผู้ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๒. จดหมาย  โดยระบุหน้าซอง “ร้องเรียน” มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานอธิการบดี เลขที่ ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

๓. ทางโทรศัพท์ ได้แก่ หมายเลข ๐๒-๘๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๓๐๑๕๕

๔. ทางเว็บไซต์ https://www.dru.ac.th/complaints/?page_id=34

๕. กล่องรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย อาคาร ๓ ชั้น ๑

๖. จากช่องทางอื่น ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น